Dự án “Thực hiện Kế hoạch hành động vì một tỉnh An Giang phát triển bền vững” hợp tác giữa An Giang với Thụy Điển giai đoạn 2018 - 2023

73 Lượt xem

Dự án “Thực hiện Kế hoạch hành động vì một tỉnh An Giang phát triển bền vững” hợp tác giữa An Giang với Thụy Điển giai đoạn 2018 - 2023

Dự án “Kế hoạch hành động để tận dụng chất thải cây lúa”

61 Lượt xem

Dự án “Kế hoạch hành động để tận dụng chất thải cây lúa”

Dự án “An Giang và Pitea – Cộng đồng bền vững”

50 Lượt xem

Dự án “An Giang và Pitea – Cộng đồng bền vững”

Hội thảo phổ biến thông tin dự án An Giang - Pitea

72 Lượt xem

Hội thảo phổ biến thông tin dự án An Giang - Pitea

 Liên kết hội thảo trực tuyến: “Cách cùng giải quyết các vấn đề môi trường”

390 Lượt xem

Liên kết hội thảo trực tuyến: “Cách cùng giải quyết các vấn đề môi trường”

Hội thảo trực tuyến: “Cách cùng giải quyết các vấn đề môi trường”

534 Lượt xem

Hội thảo trực tuyến: “Cách cùng giải quyết các vấn đề môi trường”

Hội thảo trực tuyến: “Cách cùng giải quyết các vấn đề môi trường”

403 Lượt xem

Hội thảo trực tuyến: “Cách cùng giải quyết các vấn đề môi trường”

Tổ chức hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường nước cho học sinh tiểu học

461 Lượt xem

Tổ chức hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường nước cho học sinh tiểu học

Tổ chức hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường nước cho học sinh tiểu học

300 Lượt xem

Tổ chức hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường nước cho học sinh tiểu học

Hội thảo trực tuyến : “Xây dựng kế hoạch quản lý nước”

370 Lượt xem

Hội thảo trực tuyến : “Xây dựng kế hoạch quản lý nước”

Hội thảo chuyên đề trực tuyến chủ đề “Giảm xả thải từ nông nghiệp, công nghiệp và doanh nghiệp nhỏ vào nguồn nước”

285 Lượt xem

Hội thảo chuyên đề trực tuyến chủ đề “Giảm xả thải từ nông nghiệp, công nghiệp và doanh nghiệp nhỏ vào nguồn nước”