Hội thảo phổ biến thông tin dự án An Giang - Pitea

71 Lượt xem

Hội thảo phổ biến thông tin dự án An Giang - Pitea

 Liên kết hội thảo trực tuyến: “Cách cùng giải quyết các vấn đề môi trường”

389 Lượt xem

Liên kết hội thảo trực tuyến: “Cách cùng giải quyết các vấn đề môi trường”

Hội thảo trực tuyến: “Cách cùng giải quyết các vấn đề môi trường”

401 Lượt xem

Hội thảo trực tuyến: “Cách cùng giải quyết các vấn đề môi trường”

Tổ chức hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường nước cho học sinh tiểu học

460 Lượt xem

Tổ chức hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường nước cho học sinh tiểu học

Hội thảo chuyên đề trực tuyến chủ đề “Giảm xả thải từ nông nghiệp, công nghiệp và doanh nghiệp nhỏ vào nguồn nước”

285 Lượt xem

Hội thảo chuyên đề trực tuyến chủ đề “Giảm xả thải từ nông nghiệp, công nghiệp và doanh nghiệp nhỏ vào nguồn nước”