Ban Quản lý dự án hợp tác giữa An Giang và Thụy Điển, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh An Giang, được thành lập theo Quyết định 1731/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Thành lập Ban Quản lý dự án hợp tác giữa An Giang với Thụy Điển.

Ban Quản lý dự án hợp tác giữa An Giang và Thụy Điển có nhiệm vụ:

(1) Trực tiếp triển khai thực hiện các dự án hợp tác giữa An Giang với tỉnh Piteå  và tỉnh Växjö giai đoạn chuyển tiếp cũng như mở rộng và tất cả các dự á mới được ký kết trong chương trình hợp tác giữa An Giang với Thụy Điển.
(2) Giúp Ban Điều hành Chương trình hợp tác giữa An Giang và Thụy Điển triển khai thực hiện các nội dung của dự án hợp tác giữa An Giang với Thụy Điển.

Dự án được quản lý bởi Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Do Sở Tài nguyên và Môi Trường phụ trách triển khai thực hiện. Trong đó, Ban quản lý dự án được phân công trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của dự án

Triển khai có hiệu quả các mục tiêu về phát triển bền vững trong khuôn khổ dự án  hợp tác giữa An Giang và Thụy Điển