• Trao đổi kinh nghiệm ở Việt Nam
  • Trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài
  • Tham quan học tập kinh nghiệm
  • Mô hình tận dụng rơm rạ
  • hội thảo phổ biến thông tin và tổng kết dự án hợp tác giữa An Giang và Pitea