img

Thời gian làm việc

08:00 - 17:30
Dự án “Thực hiện Kế hoạch hành động vì một tỉnh An Giang phát triển bền vững” hợp tác giữa An Giang với Thụy Điển giai đoạn 2018 - 2023

97 Lượt xem

Dự án “Thực hiện Kế hoạch hành động vì một tỉnh An Giang phát triển bền vững” hợp tác giữa An Giang với Thụy Điển giai đoạn 2018 - 2023

Dự án “Kế hoạch hành động để tận dụng chất thải cây lúa”

87 Lượt xem

Dự án “Kế hoạch hành động để tận dụng chất thải cây lúa”

Bạn có cần chuyên gia tư vấn về các mô hình tận dụng rơm rạ?

Chúng tôi có những đội ngũ nhân viên và các kỹ sư tốt nhất để ước mơ của bạn thành sự thật

Ban Quản lý dự án hợp tác giữa An Giang và Thụy Điển, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh An Giang, được thành lập theo Quyết định 1731/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Thành lập Ban Quản lý dự án hợp tác giữa An Giang với Thụy Điển.