Các hoạt động của dự án đã đóng góp cho mục tiêu xây dựng hệ thống năng lượng bền vững, hiệu quả, an toàn từ phụ phẩm cây lúa ít tác động đến sức khỏe, môi trường và biến đổi khí hậu