Dự án “An Giang và Pitea – Cộng đồng bền vững” được triển khai thực hiện từ năm 2012 đến năm 2014. Dự án đã kết thúc với nhiều kết quả tích cực về nâng cao năng lực cho cán bộ các Sở ngành về sử dụng chất thải nông nghiệp, quản lý hành chính công, minh bạch và dân chủ cở sở. Đồng thời, Dự án cũng nâng cao nhận thức của cộng đồng sản xuất lúa và doanh nghiệp ở địa phương về giá trị của chất thải từ cây lúa, tạo tiền đề phát triển các hoạt động bảo vệ môi trường ở An Giang nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian tới