Tại Hội thảo, các thành viên dự án đã trình bày kết quả các dự án hợp tác giữa An Giang và Piteå, Thụy Điển giai đoạn 2012-2022. Trong đó nhấn mạnh những thành quả, tác động của các dự án đến kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, hội thảo cũng chia sẻ thông tin về quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo, sinh khối của tỉnh An Giang, hiệu quả và tiềm năng của dự án năng lượng mặt trời, hiệu quả về nguồn sinh khối từ cây lúa của tỉnh An Giang cũng như các ác động của dự án đối với Piteå và giới thiệu các dự án về năng lượng tái tạo ở Piteå.